Στοιχεία Ενηλίκου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ δύναται να επεξεργάζεται τα στοιχεία σας και να τα προωθεί σε συνεργάζομενες εταιρείες με σκοπό την ενημέρωση σας για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές από τις εταιρίες αυτές. Παρακαλούμε αφαιρέστε την επιλογή αν ΔΕΝ θέλετε να λαμβάνετε πληροφόρηση από τις συνεργαζόμενες εταιρίες

Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειµένου αυτών µε σκοπό την προώθηση και ικανοποίηση της αίτησης αγοράς/ανανέωσης εισιτηρίων διαρκείας καθώς και τη συµµόρφωσή της µε την κείµενη νοµοθεσία, σύµφωνα µε το άρθρο 6.1 στοιχείο γ' του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων – ΓΚΠ∆»). Επίσης, εφόσον έχει λάβει τη συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων, η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ δύναται να χρησιµοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενηµερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ίδιας ή / και συνεργαζόµενων µε αυτήν εταιριών ή / και χορηγών.


Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, σύµφωνα µε το άρθρ.6.1 στοιχείο α' του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων – ΓΚΠ∆») δηλώνω ότι η υποβολή του email µου έγινε µε την ελεύθερη συγκατάθεσή µου για την επεξεργασία τούτου µε τον σκοπό την παροχή / ανανέωση εισιτηρίου διαρκείας της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.

Δηλώνω ότι η υποβολή του email µου έγινε µε την ελεύθερη συγκατάθεσή µου για την επεξεργασία τούτου µε τον σκοπό την παροχή / ανανέωση εισιτηρίου διαρκείας της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.
∆ηλώνω ότι η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά µου στοιχεία για ενηµερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ίδιας ή / και συνεργαζοµένων µε αυτήν εταιριών ή / και χορηγών.

Προσωπικά Στοιχεία Παιδιού.

Η παρούσα αίτηση απευθύνεται αποκλειστικά σε άτοµα άνω των 18 ετών. ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν άτοµα κάτων των 18 ετών συλλέγονται µε την έγκυρη συγκατάθεση του γονέα / κηδεµόνα τους.


Εκπτωτικά / ∆ωρεάν Εισιτήρια ∆ιαρκείας

Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ δύναται να επεξεργάζεται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά µε σκοπό την παροχή εκπτωτικών / δωρεάν εισιτηρίων διαρκείας στους δικαιούχους. Η επεξεργασία των ως άνω δικαιολογητικών πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο για να διαπιστωθεί ότι στο πρόσωπο του ενδιαφεροµένου συντρέχουν οι προϋποθέσεις παροχής ή ανανέωσης εκπτωτικού / δωρεάν εισιτηρίου διαρκείας.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος σύµφωνα µε το άρθρ.9.2 στοιχείο α του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισµός για την Προστασίας ∆εδοµένων – ΓΚΠ∆») δηλώνω ότι εκφράζω ελεύθερα τη συγκατάθεσή µου για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα) αποκλειστικά για το σκοπό της παροχής ή ανανέωσης εκπτωτικού / δωρεάν εισιτηρίου διαρκείας.

Ο/ Η υπογεγραµµένος/η έχει το δικαίωµα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που έχει παραχωρήσει στην ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ανά πάσα στιγµή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της